Bình Sơn hiên vịn lớp trời trong,
Màu núi hiện mông lung.
Liễu rủ tay ươm trước cửa,
Cách rồi mấy độ gió đông.

Văn chương Thái thú,
Bút vung vạn chữ,
Trận uống ngàn chung.
Vui thú nên dành trai trẻ,
Trước ly xem đấy lão ông.

Du ư nghệ