Ban mai sương sớm thành màn,
Tay thử điểm mai trang.
Duyên trước tất có ly hận
Hậu hoạn đó còn dài
Nghĩ chuyện xưa
Còn lưu lại
Dễ thành vết thương lòng
Không cười trong khúc ca xưa
Nay phải đau lòng.

Mình thử dịch bài này, không biết có đúng không, nếu sai nhờ mọi người sửa lại dùm: