Ngàn dặm trời Sở tận,
Người khổ mãi đi xa.
Rừng cây nhạn lẻ đậu,
Quán dịch quạ bầy la.
Cỏ bờ, xanh xuân đến,
Bè sông, hồng những hoa.
Gió đông nâng chén rượu,
Năm mới lại nhớ nhà.

tửu tận tình do tại