Sông dài năm hết gió gợi buồn
Đài hoang đình cũ nửa tựa không
Chỉ loài chim nhạn về đây sớm
Liễu ngậm xanh sơ hạnh chớm hồng

tửu tận tình do tại