Bến Hạ Lao thấp thoáng
Thành cổ chót vót cao
Vào kẽm sông lượn khúc
Chuyển ghềnh núi biết bao
Chim trắng bay bờ cát
Cây xanh phủ luỹ hào
Khách đày qua chốn ấy
Ca Sở lời buồn sao

tửu tận tình do tại