Trời dài đất rộng nhiều đường rẽ
Thân ngọn cỏ bay bèo nước trôi
Lưng ngựa ruổi rong đâu có dễ
Anh em thân hữu chỗ chia phôi.