贈山南嚴兵馬使

為雁為鴻弟與兄,
如鵰如鶚杰連英。
天旋地轉煙雲黑,
共鼓長風六合清。

 

Tặng Sơn Nam Nghiêm binh mã sứ

Vi nhạn vi hồng đệ dữ huynh,
Như điêu như ngạc kiệt liên anh.
Thiên toàn địa chuyển yên vân hắc,
Cộng cổ trường phong lục hợp thanh.

 

Dịch nghĩa

Ví anh em thì như chim nhạn, chim hồng,
Ví anh hùng hào kiệt thì như chim điêu, chim ngạc.
Cùng làm trời rung đất chuyển, mây khói u ám,
Nương cơn gió mạnh, nổi trống mang thanh bình cho bờ cõi.


Sơn Nam: tên đất xưa, nay là vùng đất phía bắc sông Trường Giang, bao gồm từ thành phố Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên tới thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam. Nghiêm binh mã sứ: là quan binh mã sứ họ Nghiêm, thân thế không rõ, có người anh cũng làm quan lớn trong triều.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ví anh em chim hồng chim nhạn
Ví hào kiệt chim ngạc chim điêu
Chuyển trời rung đất đã nhiều
Nương cơn gió mạnh giữ yên cõi bờ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh em như nhạn, tựa chim hồng,
Hào kiệt ngạc điêu ấy anh hùng.
Đất chuyển trời rung, mây khói ám,
Gió dài nâng đỡ, giữ non sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh em như nhạn, chim hồng,
Chim điêu, chim ngạc anh hùng ví như.
Đất trời chuyển, khói âm u,
Nương cơn gió mạnh, an thư cõi bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Anh với em như nhạn với hồng
Điêu cùng sấu sánh kiệt và hùng
Trời xoay đất chuyển mây đen khói
Nổi trống gió yên bờ cõi chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời