Hồn Ly Tao chưa thấy
Lại ai nghe  Sở từ
Muốn hái hoa tần đấy
Thương Châu cách mây chiều.