Hôm trước dò xuân tiêu tức
Sóng lặng nước hồ xanh
Khốn nỗi quanh đê cỏ ngát
Vết cũ mọc mầm nhanh
Chén ngọc rượu uống say mềm
Còn ngại chi gõ nhịp tân thanh
Ai xui dương liễu tơ mành
Mà đem ràng buộc nhân tình ?


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.