Hoa mai tiết lộ xuân tiêu tức
Liễu tơ dài
Cỏ mầm biếc
Bất giác tinh sương tóc ria bạc
Nghĩ thời gian đáng tiếc
Nhà lan bày rượu lưu gia khách
Tiệc chia ly
Tráng sắc hành
Ngàn dặm âm thư dần thưa cách
Ắt hẳn lòng rạo rực


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.