Mười dặm lâu đài tựa thuý vi
Quyên kêu thẳm tít bụi hoa nghe
Ân cần cùng với người đi nói
Chẳng giống oanh bay bỏ biệt đi

Chợt tỉnh mộng,
Lắng nghe thì
Lời lời chỉ nói "bất như quy"
Ven trời há chẳng mong về nhỉ
Khôn nỗi kỳ về chửa định kỳ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.