Đưa nhẹ quạt sương buồn mỏi ngóng.
Trong khóm oanh kêu,
Như Tần Nga truyền giọng.
Vừa tỉnh giấc trưa nhàn chẳng động,
Đôi đường chiếu biếc phô làn lạnh.

Mưa ngớt gió đưa đùa với sóng.
Đăm đắm hoa sen,
Má lệ hồng soi bóng.
Dưới lớp mây xanh trăng khuyết đứng,
Vành cong thật giống my sầu đọng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.