節前御園賜宴席中得句

慶典今年值八旬,
祚春華宴那辭頻。
聯茵瀛嶂敶五國,
武帳穹窿容百人。
異數特宣首介近,
分班各賜手危親。
一家中外真和浹,
俶祉胥蒙大造仁。

 

Tiết tiền ngự viên tứ yến, tịch trung đắc cú

Khánh điển kim niên trị bát tuần,
Tộ xuân hoa yến ná từ tần.
Liên nhân doanh chướng trần ngũ quốc,
Vũ trướng khung lung dung bách nhân.
Dị số đặc tuyên thủ giới cận,
Phân ban các tứ thủ nguy thân.
Nhất gia trung ngoại chân hoà giáp,
Thục chỉ tư mông đại tạo nhân.

 

Dịch nghĩa

Lễ mừng khánh thọ năm nay là tuổi tám mươi,
Tiệc tùng liên tiếp nhiều lần để cùng vui.
Chung lại cùng với nhau năm nước phiên thuộc,
Trướng võ khum khum che phủ đủ cho cả trăm người.
Đặc biệt tuyên gọi các chánh sứ lên tận bên cạnh,
Ban [rượu] cho người nào cũng trịnh trọng nâng lên cao.
Trong ngoài một nhà quả thực là hoà hợp,
Mong phúc đến khắp nơi để tạo được điều nhân.


Năm 1790, vua Quang Trung cử hai đoàn gồm 6 sứ giả Nguyễn Hoằng Khuông, Tống Danh Lãng, Lê Lương Thận, Trần Đăng Đại, Nguyễn Chỉ Tín, Nguyễn Đề mang lễ vật sang nhà Thanh tạ ơn Thanh Cao Tông (Càn Long) phong vương và chúc thọ 80 tuổi. Càn Long ban yến ở ngự viên cho các sứ thần nước ta và các nước Triều Tiên, Lưu Cầu. Giờ Ngọ hôm đó, vua Càn Long cho tuyên đọc bài thơ này để cho những sứ thần có thể hoạ lại. Sứ thần các nước đã dâng lên 9 bài thơ, trong đó có 6 bài do 6 sứ thần nước Nam nêu trên.