Thân rồng Trường Bạch tây nam đến
Núi thiêng Khải Vận đắp thần đường
Nguồn xa chảy thẳm truyền muôn thuở
Hoàng đồ tích phúc mở bốn phương
Cân đai triệu tổ yên lăng thất
Cung xưa tam tổ luôn bí mật
Chuốc thù sao thể cố nhịn lời
Khởi binh đất ấy tuyệt vời nhất
Mưu lược phát tích noi Đản Phụ
Kiều Sơn che chở như cố chủ
Xương Bình ngăn cấm đốn bấy lâu
Triều ta hậu đức soi thiên cổ