Vườn lừng không một dạo
Cao Nghĩa tự biết riêng
Há không vì đức lớn
Thà chỉ một cõi thơm
Nghiệp càng thêm ruộng ngát
Bờ đê liễu quét suông
Màu xuân tươi chừng ấy
Việc nông vẫn rộn ràng


Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)