Những bài thơ mình viết
Chiếc khăn ấm vừa đan
Gói trọn tình thắm thiết
Gửi vào năm mới sang.

Mos.,31.12.19