Poker đầu óc phải cao siêu
Suy tính trước sau cộng chút liều
Ngó xem sắc mặt hàng đối thủ
Tài trí khôn nhanh ắt thắng nhiều!