15.00
Đăng ngày 10/06/2019 22:04, số lượt xem: 240

Hương đưa tóc khói lên chùa
Hồng trần cô quạnh giữa mùa trăng non
Người đi phai dấu chẳng còn
Để ai ở lại mỏi mòn đợi ai
Trong tâm hai chữ Thiện tai
Chắp tay vái lạy lên vài nén nhang
Phật im trong khói hương tàn
Mong người độ cả cho chàng lẫn ta.