Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Thơ chữ Nôm

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến


1. Anh giả điếc 49. Lên lão
2. Đĩ cầu Nôm 50. Lấy Tây
3. Đêm đông cảm hoài 51. Lời gái goá
4. Đến chơi nhà bác Đặng 52. Lụt chèo thuyền đi chơi
5. Đề tranh tố nữ 53. Lụt hỏi thăm bạn
6. Đưa người làm mối 54. Mậu Thân tự thọ
1
7. Ăn mày 55. Mẹ Mốc
8. Ông phỗng đá
3
56. Mục hạ vô nhân
9. Bóng đè cô đầu 57. Mừng ông nghè mới đỗ
10. Bạn đến chơi nhà
2
58. Mừng đốc học Hà Nam
11. Bồ tiên thi 59. Mừng con dựng được nhà
12. Cá chép vượt đăng 60. Mua quan tài
13. Cáo quan về ở nhà 61. Muốn lấy chồng
1
14. Cò mổ trai 62. Nghe hát đêm khuya
15. Cô tiểu ngủ ngày 63. Nhân sinh thích chí
16. Cảm hứng 64. Nhất vợ, nhì giời
17. Cảnh già 65. Nhớ cảnh chùa Đọi
18. Cảnh Tết 66. Nước lụt Hà Nam
19. Châu chấu đá voi 67. Phú ông đồ ngông
20. Chế ông đồ Cự Lộc
1
68. Phú đắc
3
21. Chế học trò ngủ gật 69. Tặng đốc Hà Nam
22. Chợ Đồng
1
70. Tặng bà Hậu Cẩm
23. Chừa rượu
2
71. Tặng cô đào Lựu
24. Chỗ lội làng Ngang 72. Tự thuật
25. Chơi chợ trời Hương Tích 73. Tự trào
26. Chơi núi Non Nước 74. Tổng vịnh Kiều
27. Chơi thuyền Hồ Tây 75. Than già
28. Cua chơi trăng
1
76. Than mùa hè
29. Cuốc kêu cảm hứng
1
77. Than nợ
30. Duyên nợ 78. Than nghèo
31. Gái rửa bờ sông 79. Thầy đồ mắc lừa gái
32. Gửi ban tu thư 80. Thầy đồ ve gái goá
33. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 1 81. Thu ẩm
5
34. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 2 82. Thu điếu
7
35. Hỏi đá 83. Thu vịnh
2
36. Hỏi phỗng đá 84. Thơ khuyên học
37. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
1
85. Trọc đầu
38. Hội Tây
1
86. Trời nói (I)
39. Hoài cổ 87. Trời nói (II)
40. Hoạn Thư ghen 88. Về hay ở
41. Kẻ trộm mất trộm 89. Vịnh lụt
42. Khai bút 90. Vịnh mùa hè
43. Khuyên người làm lẽ 91. Vịnh núi An Lão
44. Khuyên Từ Hải hàng 92. Vịnh phỗng sành
45. Khuyên vợ cả 93. Vịnh sư
46. Kiều bán mình chuộc cha 94. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 1
47. Kiều chơi tết thanh minh 95. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 2
48. Làm ruộng 96. Văn tế Ngạc Nhi
1 

© 2004-2014 Vanachi