Ba que diêm trong đêm đánh từng que một
Que đầu nhìn trọn mặt em
Que thứ hai nhìn đôi mắt em
Que cuối nhìn miệng em
Rồi tối hẳn cho anh nhớ lại
Tất cả nét yêu khi xiết chặt em vào lòng.

Nguồn: Tuyển tập thơ tình thế giới
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.