Rét về vách núi đầy hoa,
Vì thu trang điểm vượt xa muôn loài.
Giậu đông vườn cũ nhớ hoài,
Nhắm hương hoa cúc, say dài năm xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.