Câu 1: Trải bách quế (không phải vách quế)
Câu 15: Bóng gương lấp ló trong mành (không phải lấp loáng trong mành)
Câu 16: Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa (không phải nổi mình)
Câu 21: Câu cẩm tú (không phải cẩm tứ)

Có 1 người thích: Vanachi