Câu đầu tiên: 'Giữa những ngày dài dằng dặc', 'không phải dài dằng dặt'

Có 1 người thích: Vanachi