Đề nghị chỉnh sửa lại câu: "Eo xèo..." thành "Eo sèo...". Xèo kia là bánh ... xèo roài! Sau này mình biết thêm một bài thơ thương tiếc vợ của nhà thơ Hữu Loan nữa (bài "Màu tím hoa sim" đó). Mới chỉ biết được có hai bài này thôi. Có ai còn biết bài nào khác nữa không? Chỉ mình với!!!