" Đa mang chi nữa tình mây nước"
"Đa mang" chứ không phải "đã mang"

Có 1 người thích: Vanachi