Theo "Thi nhân Việt Nam", NXB Văn học 2006 in theo bản xuất bản lần đầu năm 1942 thì câu "Biết cho ai, biết ai người biết cho" là "Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!".