Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc,
Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh;
Chong đèn, huyện trưởng làm công việc,
Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Có 2 người thích: Kị Sĩ GIó, Ngốcxit71