Bài ca dao: Thằng Bờm có cái quạt mo

Link down load: http://www.esnips.com/doc...ThangBomCoCaiQuatMo_CaDao

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông