Bản ghi âm có trong bài "Đàn ông đóng khố đuôi lươn" http://thivien.net/viewpoem.php?ID=14751
Link download: http://www.esnips.com/doc...e67/YemThamMongManh_CaDao

"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi