Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Hàn Dũ - 韓愈

Thơ » Trung Quốc » Trung Đường


Hàn Dũ
» Hiện danh sách 3 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đáp Trương thập nhất
1
16. Sơ xuân tiểu vũ
8
2. Đề mộc cư sĩ kỳ 1
1
17. Sơn thạch
1
3. Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa
3
18. Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương
6
4. Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân
1
19. Tặng Đồng Du
2
5. Đăng Cẩu Lũ sơn
1
20. Tặng Giả Đảo
2
6. Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào
1
21. Tửu trung lưu thượng Tương Dương Lý tướng công
1
7. Bồn trì kỳ 2
1
22. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 1
2
8. Bồn trì kỳ 5
1
23. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 2
2
9. Cổ ý
1
24. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3
2
10. Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng
1
25. Thạch cổ ca
1
11. Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân
7
26. Thứ Đồng Quan tiên ký Trương thập nhị các lão sứ quân
1
12. Du Thái Bình công chúa sơn trang
1
27. Tương trung
1
13. Hoa đảo
1
28. Tương Trung thù Trương thập nhất công tào
1
14. Hoạ Lý Tư Huân "Quá Liên Xương cung"
1
29. Xuân tuyết
3
15. Lạc hoa
1
30. Yết Hành nhạc miếu toại túc nhạc tự đề môn lâu
1


 

© 2004-2014 Vanachi