Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Tào Phi - 曹丕

Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc


» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đan hà tế nhật hành
1
12. Thanh hà kiến vãn thuyền sĩ tân hôn dữ thê biệt tác
1
2. Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 1
1
13. Thanh hà tác
1
3. Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 2
1
14. Thập ngũ
1
4. Đại tường thượng hao hành
1
15. Thiện tai hành kỳ 1
1
5. Điếu can hành
1
16. Thiện tai hành kỳ 2
1
6. Đoản ca hành
1
17. Thu Hồ hành kỳ 1
1
7. Chiết dương liễu hành
1
18. Thu Hồ hành kỳ 2
1
8. Hoàng hoàng kinh Lạc hành
1
19. Thượng Lưu Điền hành
1
9. Phù dung trì tác
1
20. Yên ca hành kỳ 1 - Thu phong
2
10. Tạp thi kỳ 1
1
21. Yên ca hành kỳ 2 - Biệt nhật
1
11. Tạp thi kỳ 2
1
22. Ư Huyền Vũ pha tác
1


 

© 2004-2014 Vanachi