Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thơ » Việt Nam » Nguyễn


Nguyễn Đình Chiểu
» Hiện danh sách 12 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đạo trời 29. Hoa sen lỗi thì
2. Điếu Phan Công Tòng bài 01 30. Hoàng trùng trập khởi
3. Điếu Phan Công Tòng bài 02 31. Làm thuốc
4. Điếu Phan Công Tòng bài 03 32. Lăng mẫu tống sứ
5. Điếu Phan Công Tòng bài 04 33. Mưa dầm thi
6. Điếu Phan Công Tòng bài 05 34. Ngựa Tiêu sương
7. Điếu Phan Công Tòng bài 06 35. Nước lụt thi
8. Điếu Phan Công Tòng bài 07 36. Tú tài Chiểu tự thuật
9. Điếu Phan Công Tòng bài 08 37. Tứ dân - công
10. Điếu Phan Công Tòng bài 09 38. Tứ dân - nông
11. Điếu Phan Công Tòng bài 10 39. Tứ dân - sĩ
12. Điếu Trương Định bài 01 40. Tứ dân - thương
13. Điếu Trương Định bài 02 41. Từ biệt cố nhân
14. Điếu Trương Định bài 03 42. Tự thuật (I)
15. Điếu Trương Định bài 04 43. Tự thuật (II)
16. Điếu Trương Định bài 05 44. Thảo thử hịch
17. Điếu Trương Định bài 06 45. Thất Kinh Châu
18. Điếu Trương Định bài 07 46. Thư gửi cho em
19. Điếu Trương Định bài 08 47. Trời bão
20. Điếu Trương Định bài 09
1
48. Vịnh Tiêu Sương mã thi
1
21. Điếu Trương Định bài 10 49. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
1
22. Điếu Trương Định bài 11 50. Văn tế nghĩa sĩ trận vong lục tỉnh
23. Điếu Trương Định bài 12 51. Văn tế Trương Định
24. Đơn đao phó hội 52. Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 1
1
25. Chúng tử tế mẫu văn 53. Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 2
26. Chạnh tưởng Khổng Tử 54. Vương Lăng biếm Trần Bình
27. Chạy Tây 55. Xúc cảnh
28. Con dê thi 56. Xem bói
1. Hồi 01 4. Hồi 04
2. Hồi 02 5. Hồi 05
3. Hồi 03 6. Hồi 06
1. Hồi 01: Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi (câu 1 - 76) 12. Hồi 12: Võ công giả đưa về Đông thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương tòng (câu 1019 - 1076)
2. Hồi 02: Vân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài (câu 77 - 136) 13. Hồi 13: Du thần cứu ra khỏi hang, gặp lão tiều cõng Vân Tiên về nhà (câu 1077 - 1118)
3. Hồi 03: Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (câu 137 - 236)
1
14. Hồi 14: Hớn Minh đem Vân Tiên về chùa (câu 1119 - 1264)
4. Hồi 04: Nguyệt Nga về Hà Khê (câu 237 - 286) 15. Hồi 15: Nguyệt Nga nhân có Lục ông, Kiều công mời qua, nghe tin Vân Tiên mất, buồn rầu khóc than (câu 1265 - 1360)
5. Hồi 05: Vân Tiên đi thi (câu 287 - 308) 16. Hồi 16: Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên oán mà xin vua đòi đi cống Hồ bên nước Ô Qua (câu 1361 - 1486)
6. Hồi 06: Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã (câu 309 - 330) 17. Hồi 17: Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhờ Quan Âm đem vô bờ; vào vườn gặp Bùi ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt (câu 1487 - 1636)
7. Hồi 07: Vân Tiên ra đi thi. Ghé nhà Võ công gặp bạn (câu 331 - 418) 18. Hồi 18: Nguyệt Nga trốn họ Bùi, lão bà gặp đem về nuôi (câu 1637 - 1664)
8. Hồi 08: Vân Tiên từ biệt Võ công, Thể Loan. Lên đường ra kinh thi, gặp: Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm (câu 419 - 552) 19. Hồi 19: Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa, giã từ Hớn Minh về thăm cha (câu 1665 - 1736)
9. Hồi 09: Vân Tiên được tin mẹ chết, quày quả trở về (câu 553 - 846) 20. Hồi 20: Vân Tiên ra kinh thi đậu trạng nguyên. Vua sai đi dẹp giặc Ô qua với Hớn Minh (câu 1736 - 1802)
10. Hồi 10: Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng, xô Vân Tiên xuống sông (câu 847 - 944) 21. Hồi 21: Vân Tiên gặp Nguyệt Nga, về tâu vua. Ơn đền, oán trả rồi về vinh qui cưới nàng Nguyệt Nga (câu 1803 - 2076)
11. Hồi 11: Ngư ông vớt Vân Tiên lên, đem về nhà Võ công (câu 945 - 1018)
1
 
1. Hồi 01
1
24. Hồi 24
2. Hồi 02 25. Hồi 25
3. Hồi 03 26. Hồi 26
4. Hồi 04 27. Hồi 27
5. Hồi 05 28. Hồi 28
6. Hồi 06 29. Hồi 29
7. Hồi 07 30. Hồi 30
8. Hồi 08 31. Hồi 31
9. Hồi 09 32. Hồi 32
10. Hồi 10 33. Hồi 33
11. Hồi 11 34. Hồi 34
12. Hồi 12 35. Hồi 35
13. Hồi 13 36. Hồi 36
14. Hồi 14 37. Hồi 37
15. Hồi 15 38. Hồi 38
16. Hồi 16 39. Hồi 39
17. Hồi 17 40. Hồi 40
18. Hồi 18 41. Hồi 41
19. Hồi 19 42. Hồi 42
20. Hồi 20 43. Hồi 43
21. Hồi 21 44. Hồi 44
22. Hồi 22 45. Hồi 45
23. Hồi 23 


 

© 2004-2014 Vanachi