Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Lê Quý Đôn - 黎貴敦

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn


» Hiện danh sách 2 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đông Cứu sơn
1
6. Rắn đầu rắn cổ
1
2. Đề Chích Trợ sơn
1
7. Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1
2
3. Đề Yên Tử sơn
1
8. Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2
4. Gia Cát Lượng 9. Trương Lương
5. Mẹ ơi, con muốn lấy chồng 
1. Đại Đăng xuyên
1
14. Khách trung nguyên đán - Tân Tỵ minh niên
1
2. Đề Từ Thức động
5
15. Kinh Quán Nẫm thiệp tiểu giản thuỷ đăng sơn lộ
1
3. Để Dương Châu đăng chu
1
16. Liên nhật âm vũ ngẫu thư
1
4. Độ Lương Phúc tiểu giang
1
17. Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu
1
5. Độ Thiên Đức giang
1
18. Tảo độ Hà Kiều ngọ, tại Cảnh Châu Đông Quang dịch mạn đề bích gian
1
6. Đăng Xuyên Sơn nham
1
19. Thôn xá dạ toạ
1
7. Bắc Trấn hỷ vũ
1
20. Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương
1
8. Cổ Lộng thành
3
21. Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm
1
9. Dũng Liệt giang thượng
1
22. Thị Xuân Lai đê hựu túc Phổ Lộng
1
10. Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận
1
23. Trú Hoà Lạc
1
11. Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1
1
24. Trú Hoài An phỏng Hoài Âm hầu điếu đài
2
12. Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2
1
25. Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành
1
13. Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung
1
 


 

© 2004-2014 Vanachi