Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Cao Bá Quát - 高伯适

Thơ » Việt Nam » Nguyễn


» Hiện danh sách 19 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. An Quán tảo xuân kỳ 1
1
116. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
1
2. An Quán tảo xuân kỳ 2
1
117. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
1
3. Đào hoa nguyên lý nhân gia
1
118. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
1
4. Đáp Trần Ngộ Hiên
2
119. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
1
5. Đông Pha Xích Bích du
1
120. Di ngụ Diên Phúc tự
1
6. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
2
121. Di ngụ hí tác
1
7. Đông Vũ ngâm
1
122. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
1
8. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
1
123. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
1
9. Đại hàn kỳ 1
1
124. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
1
10. Đại hàn kỳ 2
1
125. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
1
11. Đại nhân ký viễn - Phú đắc "Doanh doanh lâu thượng nữ"
1
126. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
1
12. Đại vũ kỳ 1
1
127. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
2
13. Đại vũ kỳ 2
1
128. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
2
14. Đạo phùng ngã phu
3
129. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
1
15. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
1
130. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
1
16. Đắc gia thư, thị nhật tác
2
131. Du Quan thị viên cư khán cúc
1
17. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
2
132. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
1
18. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dữ, thư dĩ tặng chi
3
133. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
1
19. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
1
134. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
1
20. Đằng tiên ca
1
135. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
1
21. Đằng Vương các tự
1
136. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
1
22. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
1
137. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
1
23. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
1
138. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
1
24. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
1
139. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
1
25. Đề sát viện Bùi công "Yên Đài anh ngữ" khúc hậu
1
140. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
1
26. Đề Trấn Vũ miếu
3
141. Du vân
1
27. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
1
142. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
1
28. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
1
143. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
1
29. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
1
144. Dương phụ hành
7
30. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
1
145. Giang thượng tình vân tạp vũ vân
1
31. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
1
146. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
1
32. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
1
147. Giả biệt gia nhân
1
33. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
1
148. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
1
34. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
1
149. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
1
35. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08 150. Hàn dạ ngâm
2
36. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
1
151. Hàn dạ tức sự
2
37. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
1
152. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
1
38. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
1
153. Hào thượng quan ngư
1
39. Để gia
4
154. Há Liêu Thành ngoại tức sự
1
40. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
1
155. Hí tặng Phan sinh
2
41. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
1
156. Hạ Châu tạp thi
2
42. Đối vũ kỳ 1
3
157. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
1
43. Đối vũ kỳ 2
1
158. Hữu sở tư
2
44. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
1
159. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
1
45. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
1
160. Hiểu lũng quán phu
2
46. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
1
161. Hiểu quá Hương giang
3
47. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
1
162. Hoành Sơn quan
1
48. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
1
163. Hoành Sơn vọng hải ca
2
49. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
1
164. Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
1
50. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
1
165. Hoạ tham tán đại thần "Hành dinh thưởng cúc thập vịnh" kỳ 2
4
51. Đồng tử mục đường lang
2
166. Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
1
52. Độ Chế giang
1
167. Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
1
53. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
1
168. Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
1
54. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
1
169. Hoạ Uy Viễn "Thất thập tự thọ"
2
55. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
2
170. Hương giang tạp vịnh
1
56. Độc dạ cảm hoài
2
171. Ký hận kỳ 1
1
57. Độc dạ khiển hoài
3
172. Ký hận kỳ 2
1
58. Độc dạ thư hoài
1
173. Ký hữu Phương Đình
1
59. Độc thi
1
174. Khách lộ cảm hoài
1
60. Đăng Hải Vân quan
1
175. Khách trung tảo khởi
1
61. Đăng Hoành Sơn
2
176. Khốc vong tỷ
1
62. Đăng Khán Sơn hữu hoài
1
177. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
1
63. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
2
178. Kim nhật hành
1
64. Đoan dương
1
179. Lạc Sơn lữ trung
2
65. Đoan ngọ
1
180. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
1
66. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
1
181. Mộ kiều quy nữ
2
67. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
2
182. Mộng vong nữ
1
68. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
1
183. Nhàn vịnh
1
69. Ban Siêu đầu bút
1
184. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
2
70. Bân phong đồ
1
185. Nhiệt thời tác
1
71. Bạc mộ
1
186. Ninh Bình đạo trung
2
72. Bạc mộ tư gia
1
187. Phó Nam Cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
2
73. Bạc vãn tuý quy
2
188. Phạn xá cảm tác
1
74. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
1
189. Phế tỉnh
1
75. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
1
190. Quan chẩn
1
76. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
1
191. Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
2
77. Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
1
192. Quá Dục Thuý sơn
4
78. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
1
193. Quá Quảng Trị tỉnh
1
79. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
1
194. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
1
80. Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
1
195. Sa hành đoản ca
3
81. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
1
196. Sơ đầu
4
82. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
3
197. Tài mai
2
83. Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác
1
198. Tức sự
2
84. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
1
199. Tự quân chi xuất hĩ
2
85. Biệt Phạm lang trung
1
200. Tội định
1
86. Cái tử
2
201. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
1
87. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
1
202. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
2
88. Cảm phú
1
203. Thôn cư vãn cảnh
1
89. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
1
204. Thập ngũ dạ đại phong
2
90. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
1
205. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
1
91. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
1
206. Thu dạ độc toạ tức sự
2
92. Cửu nhật chiêu khách
1
207. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
1
93. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
1
208. Trà giang thu nguyệt ca
3
94. Cửu toạ
1
209. Trào chiết tý Phật
2
95. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
1
210. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
1
96. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
1
211. Trệ vũ chung dạ cảm tác
4
97. Chí gia
1
212. Tương đáo cố hương
3
98. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
1
213. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4
1
99. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
1
214. Vô đề
3
100. Chính tại thuận dân tâm
1
215. Vấn hà mô
1
101. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
1
216. Vọng Phu thạch
2
102. Chiêu Quân
2
217. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
1
103. Chiết hạm tinh trực thần
1
218. Vịnh cù dục
3
104. Chinh nhân phụ
1
219. Vịnh Hạng Vũ đầu
1
105. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
1
220. Vịnh Hưng Đạo Vương
1
106. Chu hành nhập Hưng Yên
1
221. Vịnh Tản Viên sơn
1
107. Chu trung đối nguyệt
1
222. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
1
108. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
2
223. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
1
109. Chung dạ độc muộn
1
224. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
1
110. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
1
225. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
1
111. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
1
226. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
1
112. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
2
227. Viên trung thảo
1
113. Dạ túc Triệu Châu kiều
1
228. Xuân dạ độc thư
1
114. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
1
229. Xuất tái
1
115. Dục Bàn Thạch kính
1
 
1. "Quan ngơi" 13. Nhân sinh thấm thoát
2. Đắp voi 14. Phận hồng nhan có mong manh
3. Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ
1
15. Tài hoa là nợ
4. Bà Nguyễn Thị Kim 16. Tài tử đa cùng phú
5. Câu đối dán nơi nhà dạy học 17. Thanh nhàn là lãi
1
6. Giai nhân bài 1 18. Thất tịch
7. Giai nhân bài 2 19. Thế sự nổi chìm
8. Hơn nhau một chữ thì 20. Trải khắp đường đời
9. May rủi 21. Trước đã mắc lo cùng cái vịt
10. Mấy khi gặp gỡ 22. Uống rượu tiêu sầu bài 1
1
11. Núi cao trăng sáng 23. Uống rượu tiêu sầu bài 2
12. Nghĩ tiếc cho ai 


 

© 2004-2014 Vanachi