Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Cao Bá Quát - 高伯适

Thơ » Việt Nam » Nguyễn


» Hiện danh sách 19 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. An Quán tảo xuân kỳ 1
1
113. Dạ túc Triệu Châu kiều
1
2. An Quán tảo xuân kỳ 2
1
114. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
1
3. Đào hoa nguyên lý nhân gia
1
115. Dục Bàn Thạch kính
1
4. Đáp Trần Ngộ Hiên
2
116. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
1
5. Đông Pha Xích Bích du
1
117. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
1
6. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
2
118. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
1
7. Đông Vũ ngâm
1
119. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
1
8. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
1
120. Di ngụ Diên Phúc tự
1
9. Đại hàn kỳ 1
1
121. Di ngụ hí tác
1
10. Đại hàn kỳ 2
1
122. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
1
11. Đại nhân ký viễn - Phú đắc "Doanh doanh lâu thượng nữ"
1
123. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
1
12. Đại vũ kỳ 1
1
124. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
1
13. Đại vũ kỳ 2
1
125. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
1
14. Đạo phùng ngã phu
3
126. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
1
15. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
1
127. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
2
16. Đắc gia thư, thị nhật tác
2
128. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
2
17. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
2
129. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
1
18. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dữ, thư dĩ tặng chi
3
130. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
1
19. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
1
131. Du Quan thị viên cư khán cúc
1
20. Đằng tiên ca
1
132. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
1
21. Đằng Vương các tự
1
133. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
1
22. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
1
134. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
1
23. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
1
135. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
1
24. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
1
136. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
1
25. Đề sát viện Bùi công "Yên Đài anh ngữ" khúc hậu
1
137. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
1
26. Đề Trấn Vũ miếu
3
138. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
1
27. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
1
139. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
1
28. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
1
140. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
1
29. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
1
141. Du vân
1
30. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
1
142. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
1
31. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
1
143. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
1
32. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
1
144. Dương phụ hành
7
33. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
1
145. Giang thượng tình vân tạp vũ vân
1
34. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
1
146. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
1
35. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08 147. Giả biệt gia nhân
1
36. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
1
148. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
1
37. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
1
149. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
1
38. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
1
150. Hàn dạ ngâm
2
39. Để gia
4
151. Hàn dạ tức sự
2
40. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
1
152. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
1
41. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
1
153. Hào thượng quan ngư
1
42. Đối vũ kỳ 1
3
154. Há Liêu Thành ngoại tức sự
1
43. Đối vũ kỳ 2
1
155. Hạ Châu tạp thi
2
44. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
1
156. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
1
45. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
1
157. Hữu sở tư
2
46. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
1
158. Hiểu lũng quán phu
2
47. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
1
159. Hiểu quá Hương giang
2
48. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
1
160. Hoành Sơn quan
1
49. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
1
161. Hoành Sơn vọng hải ca
2
50. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
1
162. Hoạ tham tán đại thần "Hành dinh thưởng cúc thập vịnh" kỳ 2
4
51. Đồng tử mục đường lang
2
163. Hoạ Uy Viễn "Thất thập tự thọ"
2
52. Độ Chế giang
1
164. Hương giang tạp vịnh
1
53. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
1
165. Ký hận kỳ 1
1
54. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
1
166. Ký hận kỳ 2
1
55. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
2
167. Ký hữu Phương Đình
1
56. Độc dạ cảm hoài
2
168. Khách lộ cảm hoài
1
57. Độc dạ khiển hoài
3
169. Khách trung tảo khởi
1
58. Độc dạ thư hoài
1
170. Khốc vong tỷ
1
59. Độc thi
1
171. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
1
60. Đăng Hải Vân quan
1
172. Kim nhật hành
1
61. Đăng Hoành Sơn
2
173. Lạc Sơn lữ trung
2
62. Đăng Khán Sơn hữu hoài
1
174. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
1
63. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
2
175. Mộ kiều quy nữ
2
64. Đoan dương
1
176. Mộng vong nữ
1
65. Đoan ngọ
1
177. Nhàn vịnh
1
66. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
1
178. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
2
67. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
2
179. Nhiệt thời tác
1
68. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
1
180. Ninh Bình đạo trung
2
69. Ban Siêu đầu bút
1
181. Phó Nam Cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
2
70. Bân phong đồ
1
182. Phạn xá cảm tác
1
71. Bạc mộ
1
183. Phế tỉnh
1
72. Bạc mộ tư gia
1
184. Quan chẩn
1
73. Bạc vãn tuý quy
2
185. Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
2
74. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
1
186. Quá Dục Thuý sơn
4
75. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
1
187. Quá Quảng Trị tỉnh
1
76. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
1
188. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
1
77. Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
1
189. Sa hành đoản ca
3
78. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
1
190. Sơ đầu
4
79. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
1
191. Tài mai
2
80. Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
1
192. Tức sự
2
81. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
1
193. Tự quân chi xuất hĩ
2
82. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
3
194. Tội định
1
83. Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác
1
195. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
1
84. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
1
196. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
2
85. Biệt Phạm lang trung
1
197. Thôn cư vãn cảnh
1
86. Cái tử
2
198. Thập ngũ dạ đại phong
2
87. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
1
199. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
1
88. Cảm phú
1
200. Thu dạ độc toạ tức sự
2
89. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
1
201. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
1
90. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
1
202. Trà giang thu nguyệt ca
3
91. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
1
203. Trào chiết tý Phật
2
92. Cửu nhật chiêu khách
1
204. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
1
93. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
1
205. Trệ vũ chung dạ cảm tác
4
94. Cửu toạ
1
206. Tương đáo cố hương
3
95. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
1
207. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4
1
96. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
1
208. Vô đề
3
97. Chí gia
1
209. Vấn hà mô
1
98. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
1
210. Vọng Phu thạch
2
99. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
1
211. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
1
100. Chính tại thuận dân tâm
1
212. Vịnh cù dục
3
101. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
1
213. Vịnh Hạng Vũ đầu
1
102. Chiêu Quân
2
214. Vịnh Hưng Đạo Vương
1
103. Chiết hạm tinh trực thần
1
215. Vịnh Tản Viên sơn
1
104. Chinh nhân phụ
1
216. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
1
105. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
1
217. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
1
106. Chu hành nhập Hưng Yên
1
218. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
1
107. Chu trung đối nguyệt
1
219. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
1
108. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
2
220. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
1
109. Chung dạ độc muộn
1
221. Viên trung thảo
1
110. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
1
222. Xuân dạ độc thư
1
111. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
1
223. Xuất tái
1
112. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
2
 
1. "Quan ngơi" 13. Nhân sinh thấm thoát
2. Đắp voi 14. Phận hồng nhan có mong manh
3. Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ
1
15. Tài hoa là nợ
4. Bà Nguyễn Thị Kim 16. Tài tử đa cùng phú
5. Câu đối dán nơi nhà dạy học 17. Thanh nhàn là lãi
1
6. Giai nhân bài 1 18. Thất tịch
7. Giai nhân bài 2 19. Thế sự nổi chìm
8. Hơn nhau một chữ thì 20. Trải khắp đường đời
9. May rủi 21. Trước đã mắc lo cùng cái vịt
10. Mấy khi gặp gỡ 22. Uống rượu tiêu sầu bài 1
1
11. Núi cao trăng sáng 23. Uống rượu tiêu sầu bài 2
12. Nghĩ tiếc cho ai 


 

© 2004-2014 Vanachi