Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Lý Bạch - 李白

Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường


Lý Bạch
» Hiện danh sách 64 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Anh Vũ châu
13
145. Quan liệp
2
2. Ðáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
3
146. Quan san nguyệt
11
3. Đông Lỗ môn phiếm chu kỳ 1
1
147. Quá Thôi bát trượng thuỷ đình
1
4. Đại tặng viễn
2
148. Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ
7
5. Đảo y thiên
3
149. Song yến ly
4
6. Đề Đông Khê công u cư
8
150. Sơ xuất Kim Môn tầm Vương thị ngự bất ngộ, vịnh bích thượng anh vũ
1
7. Đề Hứa Nghi Bình Am bích
2
151. Sơn trung dữ u nhân đối chước
5
8. Đề Uyển khê quán
1
152. Sơn trung vấn đáp
12
9. Đỗ Lăng tuyệt cú
9
153. Tái hạ khúc kỳ 1
5
10. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1
4
154. Tái hạ khúc kỳ 2
7
11. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 2
2
155. Tái hạ khúc kỳ 3
3
12. Đối tửu kỳ 2
7
156. Tái hạ khúc kỳ 4
3
13. Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương
3
157. Tái hạ khúc kỳ 5
3
14. Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1
2
158. Tái hạ khúc kỳ 6
4
15. Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 2
1
159. Tái thượng khúc kỳ 1
5
16. Độ Kinh Môn tống biệt
4
160. Tái thượng khúc kỳ 2
5
17. Độc bất kiến
3
161. Tĩnh dạ tứ
47
18. Độc lộc thiên
1
162. Tòng quân hành
2
19. Độc toạ Kính Đình sơn
12
163. Tô đài lãm cổ
9
20. Đăng Hoàng sơn Lăng Hiêu đài tống tộc đệ Lật Dương uý Tế sung phiếm chu phó Hoa Âm
4
164. Tạ công đình
2
21. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
14
165. Tảo xuân ký Vương Hán Dương
1
22. Đăng Tân Bình lâu
1
166. Tầm Ung tôn sư ẩn cư
7
23. Đăng Thái Bạch phong
1
167. Tặng Lô tư hộ
2
24. Đinh đô hộ ca
3
168. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
6
25. Đoản ca hành
1
169. Tặng nội
9
26. Ức Đông Sơn kỳ 1
23
170. Tặng Tiền trưng quân Thiếu Dương
4
27. Ức Đông Sơn kỳ 2
7
171. Tặng Tuyên Châu Linh Nguyên tự Trọng Tuấn công
1
28. Ức Tần Nga
4
172. Tặng Uông Luân
11
29. Ô dạ đề
11
173. Tử Dạ đông ca
5
30. Ô thê khúc
8
174. Tử Dạ hạ ca
5
31. Ba nữ từ
1
175. Tử Dạ thu ca
18
32. Bá Lăng hành tống biệt
1
176. Tử Dạ xuân ca
13
33. Bình lỗ tướng quân thê
1
177. Tự khiển
11
34. Bạch đầu ngâm
4
178. Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung Sơn kỳ 2
2
35. Bạch lộ tư
3
179. Tống Chúc bát chi Giang Đông phú đắc hoán sa thạch
1
36. Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn
1
180. Tống Dương Sơn Nhân quy Tung Sơn
2
37. Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân
1
181. Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế
5
38. Bả tửu vấn nguyệt
9
182. Tống Hạ tân khách quy Việt
1
39. Bắc phong hành
1
183. Tống hữu nhân
14
40. Bồ tát man
3
184. Tống hữu nhân nhập Thục
4
41. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 1
3
185. Tống khách quy Ngô
6
42. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2
2
186. Tống Khúc Thập thiếu phủ
1
43. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3
2
187. Tống Trừ Ung chi Vũ Xương
1
44. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4
9
188. Tống Trương xá nhân chi Giang Đông
3
45. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 5
2
189. Thanh bình điệu kỳ 1
12
46. Bi ca hành
1
190. Thanh bình điệu kỳ 2
11
47. Biệt Đông Lâm tự tăng
1
191. Thanh bình điệu kỳ 3
10
48. Biệt nội phó trưng kỳ 1
4
192. Thanh khê bán dạ văn địch
2
49. Biệt nội phó trưng kỳ 2
3
193. Thái liên khúc kỳ 1
10
50. Biệt nội phó trưng kỳ 3
3
194. Thái liên khúc kỳ 2
6
51. Cửu biệt ly
7
195. Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
7
52. Cổ ý
2
196. Thục đạo nan
2
53. Cổ lãng nguyệt hành
1
197. Thị tòng du túc ôn tuyền cung tác
2
54. Cổ phong kỳ 02
1
198. Thiếp bạc mệnh
3
55. Cổ phong kỳ 03
1
199. Thiếu niên hành kỳ 1
2
56. Cổ phong kỳ 08
1
200. Thiếu niên hành kỳ 2
10
57. Cổ phong kỳ 10
1
201. Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu
5
58. Cổ phong kỳ 11
1
202. Thu há Kinh Môn
1
59. Cổ phong kỳ 15
2
203. Thu nhật Lỗ quận Nghiêu từ đình thượng yến biệt Đỗ bổ khuyết, Phạm thị ngự
1
60. Cổ phong kỳ 18
5
204. Thu phố ca kỳ 01
3
61. Cổ phong kỳ 19
1
205. Thu phố ca kỳ 02
2
62. Cổ phong kỳ 23
1
206. Thu phố ca kỳ 03
2
63. Cổ phong kỳ 24
2
207. Thu phố ca kỳ 04
2
64. Cổ phong kỳ 31
1
208. Thu phố ca kỳ 05
2
65. Cổ phong kỳ 34
1
209. Thu phố ca kỳ 06
2
66. Cổ phong kỳ 39
1
210. Thu phố ca kỳ 07
2
67. Cổ phong kỳ 47
1
211. Thu phố ca kỳ 08
2
68. Chiến thành nam
1
212. Thu phố ca kỳ 09
4
69. Cung trung hành lạc kỳ 1
3
213. Thu phố ca kỳ 10
2
70. Cung trung hành lạc kỳ 2
2
214. Thu phố ca kỳ 11
2
71. Cung trung hành lạc kỳ 3
2
215. Thu phố ca kỳ 12
2
72. Cung trung hành lạc kỳ 4
2
216. Thu phố ca kỳ 13
2
73. Cung trung hành lạc kỳ 5
2
217. Thu phố ca kỳ 14
2
74. Cung trung hành lạc kỳ 6
2
218. Thu phố ca kỳ 15
12
75. Cung trung hành lạc kỳ 7
2
219. Thu phố ca kỳ 16
2
76. Cung trung hành lạc kỳ 8
2
220. Thu phố ca kỳ 17
2
77. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ
9
221. Thu Phố ký nội
2
78. Dạ há Chinh Lỗ đình
1
222. Thu phong từ
17
79. Dạ túc sơn tự
9
223. Thu tứ
5
80. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch
16
224. Thu tịch lữ hoài
3
81. Dương bạn nhi
1
225. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 01
1
82. Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ
2
226. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 02
1
83. Giang Hạ hành
1
227. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03
2
84. Giang thượng ngâm
6
228. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04
3
85. Hành lộ nan kỳ 1
7
229. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 05
1
86. Hành lộ nan kỳ 2
2
230. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07
1
87. Hành lộ nan kỳ 3
2
231. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 08
1
88. Há Chung Nam Sơn, quá Hộc Tư Sơn nhân túc, trí tửu
11
232. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 09
1
89. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
14
233. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 10
1
90. Hí tặng Đỗ Phủ
7
234. Thượng Lưu Điền hành
1
91. Hạ nhật sơn trung
2
235. Thướng Tam Hiệp
1
92. Hiệp khách hành
5
236. Thương tiến tửu
22
93. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
28
237. Trào Lỗ nho
2
94. Hoành giang từ kỳ 1
7
238. Trùng ức Hạ giám
1
95. Hoành giang từ kỳ 2
2
239. Trường Can hành kỳ 1
14
96. Hoành giang từ kỳ 3
3
240. Trường Can hành kỳ 2
7
97. Hoành giang từ kỳ 4
2
241. Trường Môn oán kỳ 1
3
98. Hoành giang từ kỳ 5
4
242. Trường Môn oán kỳ 2
4
99. Hoành giang từ kỳ 6
2
243. Trường tương tư kỳ 1
11
100. Kết miệt tử
5
244. Trường tương tư kỳ 2
9
101. Ký Đông Lỗ nhị trĩ tử
1
245. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân
24
102. Ký Hoài Nam hữu nhân
1
246. Tuyên thành kiến đỗ quyên hoa
6
103. Ký Thôi thị ngự
3
247. Tư biên
7
104. Ký viễn
16
248. Tương Dương ca
1
105. Ký viễn kỳ 11
1
249. Tương Dương khúc kỳ 1
1
106. Ký Vương Hán Dương
1
250. Tương phùng hành
107. Khách trung tác
8
251. U Châu Hồ mã khách ca
1
108. Khẩu hào tặng trưng quân Lư Hồng công thì bị triệu
2
252. U giản tuyền
1
109. Khốc Triều Khanh Hành
3
253. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 01
1
110. Khốc Tuyên Thành thiện nhưỡng Kỷ tẩu
1
254. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 02
1
111. Khuê tình
5
255. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 03
1
112. Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh
2
256. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 05
1
113. Kim Lăng kỳ 3
3
257. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 06
1
114. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
13
258. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 08
1
115. Kim Lăng thành tây lâu nguyệt hạ ngâm
1
259. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11
1
116. Kinh Hạ Bi Dĩ kiều hoài Trương Tử Phòng
4
260. Vọng Anh Vũ châu hoài Nễ Hành
2
117. Lao Lao đình
16
261. Vọng Cửu Hoa tặng Thanh dương Vi Trọng Kham
1
118. Lao Lao đình ca
1
262. Vọng Chung Nam sơn ký Tử Các ẩn giả
1
119. Lâm lộ ca
1
263. Vọng Hán Dương liễu sắc ký Vương Tể
1
120. Lãm kính thư hoài
1
264. Vọng Lư sơn bộc bố
18
121. Lạc Dương mạch
2
265. Vọng Lư sơn ngũ lão phong
1
122. Lạc nhật ức sơn trung
1
266. Vọng Thiên Môn sơn
3
123. Lục Thuỷ khúc
12
267. Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký
7
124. Lỗ quận đông Thạch Môn tống Đỗ nhị phủ
1
268. Vi thảo đáng tác lan
1
125. Lư Sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu
1
269. Việt nữ từ kỳ 1
2
126. Mạch thượng tặng mỹ nhân
10
270. Việt nữ từ kỳ 2
2
127. Mộc dục tử
1
271. Việt nữ từ kỳ 3
6
128. Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt
3
272. Việt nữ từ kỳ 4
1
129. Nga My sơn nguyệt
9
273. Việt nữ từ kỳ 5
2
130. Nga My sơn nguyệt ca tống Thục tăng Yến nhập trung kinh
2
274. Việt trung lãm cổ
11
131. Ngô vương mỹ nhân bán tuý
10
275. Viễn biệt ly
2
132. Ngọc Chân công chúa biệt quán khổ vũ tặng Vệ Uý Trương Khanh kỳ 1
1
276. Vương Chiêu Quân kỳ 1
3
133. Ngọc giai oán
13
277. Vương Chiêu Quân kỳ 2
6
134. Nghĩ cổ kỳ 5
7
278. Xích Bích ca tống biệt
2
135. Nguyệt dạ giang hành ký Thôi viên ngoại Tông Chi
1
279. Xuân dạ Lạc thành văn địch
15
136. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1
17
280. Xuân dạ yến đào lý viên tự
3
137. Nguyệt hạ độc chước kỳ 2
2
281. Xuân nhật độc chước kỳ 1
8
138. Nguyệt hạ độc chước kỳ 3
8
282. Xuân nhật tuý khởi ngôn chí
10
139. Nguyệt hạ độc chước kỳ 4
5
283. Xuân tứ
24
140. Oán tình
17
284. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 1
2
141. Phù dung
4
285. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 2
3
142. Phù Phong hào sĩ ca
4
286. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 3
3
143. Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ
7
287. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 4
1
144. Quan Hồ nhân xuy địch
2
 


Số trang không hợp lệ