Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thơ » Việt Nam


Hồ Xuân Hương
» Hiện danh sách 39 người yêu thích
» Hiện danh sách 2 bài viết liên quan tới tác giả Hồ Xuân Hương trong Thư viện bài viết
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Độ Hoa Phong4. Nhập An Bang
2. Hải ốc trù5. Thuỷ vân hương
3. Nhãn phóng thanh6. Trạo ca thanh
1. Ðông Sơn thừa lương6. Tháp sơn hoài cổ
2. Long tỉnh quá trạc7. Thạch phố quan ngư
3. Phật động thâm u8. Bộ Khánh Minh tự cảm hứng
4. Ðăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 19. Cốc tự tham thiền
5. Ðăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 2 
1. Ðề Trấn Quốc tự6. Tái ngoại văn châm
2. Bán chẩm thư hoài7. Thu nhật tức sự
3. Cố kinh thu nhật8. Thu vũ
4. Giang Nam phụ níp kiêm lưu biệt hữu nhân9. Vịnh thạch phu phụ
5. Quá Khinh Dao từ hoài cổ 
1. Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ17. Ký Sơn Nam Thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 2
2. Thiếu niên du điệu18. Hoạ Sơn Phủ chi tác
3. Xuân đình lan điệu19. Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khán nhân thuật ngâm, tịnh ký
4. Thu dạ hữu hoài20. Hoạ Tốn Phong nguyên vận
5. Thu phong ca21. Thệ viết hữu cảm
6. Nguyệt dạ ca kỳ 122. Tự thán kỳ 1
7. Nguyệt dạ ca kỳ 223. Tự thán kỳ 2
8. Ngư ông khúc hành24. Lưu biệt thời tại An Quảng, An Hưng ngụ thứ
9. Cảm cựu kiêm trình cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu25. Bạch Đằng giang tặng biệt
10. Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ ký26. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 1
11. Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 127. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 2
12. Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 228. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5
13. Ngụ ý Tốn Phong ký nhị thủ kỳ 129. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6
14. Ngụ ý Tốn Phong ký nhị thủ kỳ 230. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 7
15. Tặng Tốn Phong tử31. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 8
16. Ký Sơn Nam Thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 132. Xuân Hương tặng hiệp quận
1. Đàn gảy45. Miếu Sầm thái thú
2. Đá ông bà chồng46. Núi Ba Đèo
3. Đá chẹt thi47. Núi Kẽm Trống
4. Đánh đu48. Ngại ngùng
5. Đánh cờ49. Nguyệt hỡi đê mê
6. Đề nhị mỹ nhân đồ50. Nhĩ Hà tức cảnh
7. Đọc cho Chiêu Hổ hoạ51. Nước Đằng
8. Đồng tiền hoẻn52. Phiếm chu ngoạn nguyệt (Giong thuyền chơi trăng)
9. Đi đái bùn nẩy53. Quan Hậu sợ vợ
10. Đưa đò54. Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể
11. Ốc nhồi55. Quán Sứ tự
12. Bánh trôi56. Quả mít
13. Bùn bắn lên đồ57. Sài Sơn thiên thị (Chợ trời núi Thầy)
14. Canh khuya58. Sư hoạnh dâm
15. Cái giếng59. Tát nước
16. Cái quạt60. Tình có theo ai
17. Cảnh thu61. Tặng tình nhân
18. Chùa Hương Tích62. Tức sự
19. Chùa Sài Sơn63. Thân phận người đàn bà
20. Chế sư64. Thị Đểu thi
21. Chi chi chuyện ấy65. Thơ tự tình
22. Chơi hoa66. Thương
23. Chơi Khán Đài67. Thương ôi phận gái
24. Con cua68. Thương thay phận gái
25. Dữ Phạm tế tửu xướng hoạ, kỳ nhị69. Tiễn người làm thơ
26. Dệt cửi đêm70. Trào tăng
27. Du cổ tự71. Trách Chiêu Hổ 2
28. Duyên kỳ ngộ72. Trúc Bạch hồ
29. Già kén kẹn hom73. Vô âm nữ
30. Hang Cắc Cớ74. Vấn nguyệt
31. Hàng ư Thanh (Quán hàng ở xứ Thanh)75. Vọng Tây Hồ hoài hữu
32. Hạ nhật tầm phu (Ngày hè tìm chồng)76. Vịnh ông cắng đánh nhau
33. Hỏi cô hàng sách77. Vịnh đời người
34. Hỏi trăng bài 178. Vịnh bách chu - tức sương nữ
35. Hữu cảm79. Vịnh cái quạt
36. Ký tao nương Mộng Lan (Gửi nữ sĩ Mộng Lan)80. Vịnh chung
37. Khóc chồng làm thuốc81. Vịnh dạy con trẻ
38. Khóc Tổng Cóc82. Vịnh Hằng Nga
39. Không chồng mà chửa83. Vịnh hoa cúc
40. Khấp Vĩnh Tường quan84. Vịnh nằm ngủ
41. Lấy chồng chung85. Vịnh nhàn cư
42. Lỡm học trò86. Vịnh ni sư
43. Mời ăn trầu87. Vịnh Thăng Long hoài cổ
44. Mời khách ăn trầu88. Vịnh xuyên cổ (Vịnh trống thủng)© 2004-2014 Vanachi