Tên bài thơ: Quá thành Đoàn
Tác giả: Đinh Nho Hoàn (Việt Nam)
Gửi bởi Đinh Tú Anh
Ngày gửi: 08/04/2017 18:21
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: gửi trùngDương phong thiều khí tống dư hàn,
Tiền sấm Đoàn thành lộng bạch đoàn.
Bán thốc thú lâu thôn hoạ giốc,
Nhất chi điều phố bối tình loan.
Mã đầu tinh kiếm ngô nho kiện,
Các hạ thi cầm trấn tướng khoan.
Thành ngoại hữu giang, giang hựu thị,
Ky hoài hống động ức Trường An.

Dịch nghĩa:
Qua thành Lạng Sơn
(Đoàn thành, tức thành Lạng Sơn. Đoàn là chiếc quạt, vì thành Lạng Sơn có hình thế như chiếc quạt nên thường gọi là Đoàn thành)
Trên ngọn núi trồng dương liễu, tiếng đàn nhạc [của sứ bộ] như xua tan khí lạnh cuối mùa,
Phóng ngựa đi trước vào thành Đoàn để tìm mua một chiếc quạt.
Nửa dãy nhà sàn của lính thú đang chìm lắng trong tiếng tù và,
Một dãy phố tiêu điều quay lưng vào dãy núi đang lúc tạnh ráo.
Trên đầu ngựa có cờ và kiếm, nhà Nho ta rất khoẻ,
Ngồi dưới lầu gác làm thơ gảy đàn, tướng trấn thủ có đức khoan hoà,
Ngoài thành có sông, bên sông lại có chợ,
Nỗi lòng tha hương liên tưởng khôn nguôi, khiến ta nhớ về Tràng An.


Chú thích:
Nguồn Mặc Trai sứ tập, nhà xuất bản Văn học, 2009

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.