Tên bài thơ: Đứng đêm
Tác giả: Hàn Quốc Sinh (Việt Nam)
Gửi bởi Hàn Quốc Sinh
Ngày gửi: 28/02/2017 07:59
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: trình bày không theo quy địnhBốn chiều còn lại đứng đêm
Căng lòng đá cuội dưới thềm lá rơi
Môi tê cứng trước tình đời
Chào thua nhân thế khóc cười ngả nghiêng.
HÀN QUỐC SINH


Chú thích:
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.