Câu danh chài lợi, đều như bọt nổi trên sông.
Trồng phúc vãi duyên, ấy thực báu nằm trong bụng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.