Người đất Sở hát bài "Cành trúc"
Khiến du nhân áo thấm lệ rơi
Nhiều năm qua sống nơi đất khách
Mộng quê xưa đêm lạnh rã rời
Thư gửi đi hồi âm chưa lại
Mà ngàn cây lá đã rụng bay
Hướng về nam Động Đình thuyền xuống
Tin ở quê nhận được hiếm thay

tửu tận tình do tại