Nhan như ngọc thường khi dấu diếm
Hổ thẹn không xuất hiện lầu trang
Sớm ngờ khách thú Dương Quan
Nay buồn đơn lẻ đèn tàn chiếu hoa
Người theo quân nay đà xa cách
Chim thước không truyền mạnh tin vui
Chàng còn đóng bắc sông Giao
Đường xa ngàn dặm cách bao nhiêu tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.