Trước dinh xưa núi sông không đổi
Chiến công nhiều vượt nổi Phục ba
Nay qua chốn cũ múa ca
Cây hoè già cỗi xót xa chiều tàn

tửu tận tình do tại