Trên non có nguồn nước,
Tên gọi ít người thông.
Chiếu nắng màu tươi đất,
Gieo mưa tiếng mát không.
Khe sâu khi chuyển hướng,
Vũng rộng lúc chia dòng.
Lặng lẽ không ai thấy,
Năm dài riêng tự trong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)