Đang trên sông Trường Giang chiều tới
Mọi người xin trở lại bến sông
Hoa trôi như có tình cùng
Theo thuyền quanh quẩn mà không tan hàng

tửu tận tình do tại