Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: hang Cắc Cớ (2)
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 17:54, số lượt xem: 235

Khen thợ trời xưa uốn (vẫn) có công,
Lạ thay Cắc Cớ chẳng lời không.
Bước tiên in ngọc rành rành tạc,
Cửa động dòm trăng hẻm hẻm thông.
Phương trượng đã giành nơi giới định,
Đại can lại sẵn nẻo tàng dung.
Kìa kìa một mái dày huyền hoặc,
Thế vững kim thang dõi chẳng cùng.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển IV. Hang Cắc Cớ ở trên núi Sài Sơn.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004