Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Nguyễn Huy Oánh (1)
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 17:52, số lượt xem: 123

Vó câu đường thẳng mặc khoan thai,
Công nghĩa hai bề vẹn cả hai.
Tiên ngọc khăng khăng vâng bệ ngọc,
Rượu mai phang phảng chuốc đình mai.
Niềm trung ái rành ghi dạ,
Gánh quân thần uốn (vẫn) nặng vai.
Kíp thấy quy dao công được vẹn,
Danh thơm càng rạng chốn vân đài.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển III.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004