Ải lẻ mờ xanh nhạt,
Đường xa rậm trước nay.
Ngang đầu nhà đất sập,
Xương dữ chẳng toàn thây.
Nam thổi vàng sa mạc,
Mặt trời lẩn phía tây.
Ba mươi vạn giáp Hán,
Từng trải Hung Nô này.
Chỉ thấy sa trường chết,
Ải cô ai xót thay.