Đất biên không cây nở
Lạ lắm tiếng oanh ca
Quan san như cố ý
Sầu chết kẻ nhớ nhà
Minh Phi Hán hết sủng
Thái Diễm bụi Hồ sa
Ngồi nghe lệ muốn nhỏ
Càng nhớ tết quê cha

tửu tận tình do tại