Lá mới rụng tụ rồi lại tản
Chim phương xa bay ngán quay về
Cùng tôi tới cuối đường đê
Lệ rơi ướt áo ông đi ải ngoài

tửu tận tình do tại