Bóng nhật soi cờ, bãi cát qua,
Hoà Tiêm, sai khiến đảo Qua Oa.
Súng muôn dặm bắn tan đồn giặc,
Thuyền chín buồm giong vượt biển xa.
Vỡ mật quân Tầng kinh tiếng hạc,
Mất hồn tướng Thái khiếp bầy nga.
Đồ Bàn san phẳng chờ tin bảo,
Vẩy bút trong quân thảo khúc ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.